terug naar overzicht vogels
  IMG_5898
  IMG_5903

  IMG_5906
 IMG_6106
   Winterkoning, Winter Wren, Troglodytes troglodytes

Het verhaal gaat dat de winterkoning, die toen nog geen winterkoning heette, bij een wedstrijd om het koningschap der vogels op een slimme manier won. De vogels besloten een wedstrijd te organiseren en de vogel die het hoogst kon vliegen zou koning worden. De winterkoning schatte zo in dat hij kansloos was, tenzij hij een list verzon. Hij verstopte zich in de veren van de arend en toen de arend niet meer hoger kon komen, begon de winterkoning aan zijn vlucht. Sindsdien houdt hij van trots zijn staartje omhoog.

 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Zeer talrijke broedvogel; standvogel; doortrekker in onbekend aantal.
Trend en aantal: Op het hoge noorden na ontbreekt de winterkoning nergens in Europa. De 15 graden Celsius juli-isotherm vormt de grens voor het voorkomen van deze markante kleine zangvogel.
Foerageer- en broedbiotoop: Bos, oevers, park en tuin, rietland en ruigte, stedelijk gebied. Winterkoningen zoeken hun voedsel in en nabij struikgewas. Met hun fijne snavel zijn ze gespecialiseerd in het eten van kleine insecten. Ook uit kleine spleten in bijvoorbeeld schors kunnen zij allerlei protenerijk gedierte peuteren. Het koepelvormige nest, bestaande uit mos, bladeren en gras, wordt gemaakt in dichte struikgewassen, in houtstapels, maar ook in klimophagen in diverse landschapstypen. Het mannetje maakt meerdere nesten, waarna het vrouwtje uiteindelijk n nest uitkiest om in te broeden. Als het vrouwtje op de eieren zit, probeert het mannetje een ander vrouwtje te lokken in n van de andere nesten.
Voedsel: Kleine insecten, rupsen, spinnetjes, larven en zaadjes.
(informatiebron: Vogelbescherming)