terug naar overzicht vogels
 
  IMG_1188
  IMG_8569
  IMG_8711
 IMG_1079
   Bergeend, Shelduck , Tadorna tadorna

De woerd  is door zijn bont halskleed met de zeer kastanjebruine vleugelwaaiers onmiskenbaar.Buiten de broedtijd lijkt hij op het wijfje. In de vlucht zijn de groene vleugelvlekken opvallend. Lengte 43 cm.
 

status: Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in (vrij) groot aantal
Trend en aantal: Bergeenden komen voor in een brede band (tussen 40 en 60 graden noorderbreedte) van Ierland tot in West-China. In Europa broeden vooral in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en in Nederland veel bergeenden. In juli vertrekt bijna de hele populatie bergeenden van Nederland, Engeland en Duitsland naar de Bocht van Helgoland. De jonge vogels blijven achter en worden in crèches opgevangen door een paar achterblijvende volwassen eenden.
Foerageer- en broedbiotoop: Duinen, intergetijdenzone, kust, oevers, wad, gorzen en slikken.
Open gebieden met moddervlakten, slikken en wadden vormen het ideale foerageergebied. Gebroed wordt voornamelijk in holen. In het duingebied zijn konijnenholen favoriet. Helaas neemt het aantal konijnen in de duinen sterk af, en daarmee de beschikbaarheid van geschikte broedplaatsen. Er vindt enige omschakeling plaats naar broeden in een dichte vegetatie. VoedselSlakjes, geleedpotigen en wormen
(informatiebron: www.vogelbescherming.nl