terug naar overzicht vogels
  IMG_1303
  IMG_1313
  IMG_1322
 IMG_1311
   Casarca,  Ruddy Shelduck , Tadorna ferruginea

De casarca behoort tot de familie van de eenden, net als de bergeend en de nijlgans. In ons land worden het hele jaar door casarca’s waargenomen. Een deel daarvan is waarschijnlijk afkomstig uit waterwildcollecties of vogelparken. In augustus worden tegenwoordig jaarlijks op het Eemmeer grote groepen casarca’s gezien, waarvan wordt aangenomen dat die wild zijn. Casarca’s trekken graag op met nijlganzen en daarmee worden ze dan ook regelmatig verward.
 

status: Casarca’s zijn echte watervogels dus ze zijn altijd in de nabijheid van water te vinden. Daarbij prefereren ze open water, meren en zoutmoerassen waarin ze hun voedsel bij elkaar grondelen.
trek/stand/winter: Jaarvogel.
Trend en aantal: Uiterst schaarse broedvogel; wintervogel en mogelijke doortrekker in zeer klein aantal
Foerageer- en broedbiotoop: Lagunes, beken en meren, plassen, rivieren
Voedsel: Hoofdvoedsel bestaat uit (water)planten.
(informatiebron: Wikipedia en diverse internet)