terug naar overzicht vogels
  IMG_1583
  IMG_1624
  IMG_8802
 IMG_8816
   Dodaars,  Little Grebe , Tachibaptus ruficollis

Dodaarzen danken hun naam aan hun korte, witte achterwerk. Dodaarzen zijn broedvogels van ondiepe en beschutte wateren. Duinmeren, uiterwaarden, vennen en brede sloten zijn geliefde broedplaatsen. Het drijvende nest ligt in riet of ruigte aan de waterkant. Dodaarzen leven van waterinsekten, schelpdieren en kleine visjes. In de broedtijd vormen insekten het grootste deel van het menu. De aanwezigheid van waterplanten is een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van deze markante kleinste fuutachtige. De dodaars jaagt op het oog op waterinsecten en visjes.
 

status: Vrij schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in vrij klein aantal
trek/stand/winter: Jaarvogel.
Trend en aantal: De dodaars komt in geheel Europa voor maar bereikt de noordgrens van zijn areaal in Zuid-Zweden.
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, moeras, plassen. Het nest wordt gemaakt in dichte oevervegetaties bestaat uit zeggen, rietgras, lisdodde en gele lis en bestaat uit allerlei plantendelen. Het nest drijft meestal op het water.
Voedsel: Waterinsecten, schelpdieren en visjes.
(informatiebron: Wikipedia en diverse internet)