terug naar overzicht vogels
 
 PICT4021
   Dwergmeeuw, Larus minutus

Dwergmeeuwen zijn in Nederland zeldzame broedvogels. Op doortrek kunnen ze in groter aantal worden waargenomen. Dwergmeeuwen zijn vrij klein en maken niet veel indruk op een roofdier dat een nest nadert. Ze wonen dan ook graag in bij een kolonie kokmeeuwen - deze zijn veel agressiever - en maken gebruik van hun diensten bij het verjagen van (mogelijke) vijanden.
 

status: broedvogel
trek/stand/winter: Trekvogel
Trend en aantal: De eerste broedende dwergmeeuw werd in 1942 gemeld. Sindsdien hebben jaarlijks maximaal enkele tientallen paren dwergmeeuwen in Nederland gebroed. Doordat dwergmeeuwen graag broeden op plekken met een net begonnen vegetatiesuccessie, raken broedplekken na enkele jaren weer in onbruik en worden nieuwe broedplaatsen gekoloniseerd. Hierdoor schommelen de aantallen van jaar tot jaar.
Foerageer- en broedbiotoop: In Nederland broeden dwergmeeuwen in terreinen met pioniersvegetaties, zoals kwelders, spaarzaam begroeide zandplaten en recent ingepolderde gebieden, maar ook in laagveen moerassen. 's Winters trekt de soort naar grote open wateren en vooral naar zee. 
(informatiebron: Vogelbescherming)