terug naar overzicht vogels
 
  IMG_3466
 
IMG_4950
  IMG_4955
 IMG_4585
   Eider, Somateria mollissima

Deze forse eend is een kustgebonden zeevogel. De eider leeft van schelpdieren, krabben en kreeftachtigen, en broedt op eilanden en andere rustige plaatsen nabij de zee. De meeste eidereenden broeden in arctische streken. Nederland ligt aan de zuidgrens van het broedareaal. Buiten Nederland wordt het dons, waarvan het nest wordt gemaakt, plaatselijk gewonnen voor gebruik in kussens en dekens. Overexploitatie van een aantal broedkolonies in het hoge noorden (maar ook in Nederland) leidde in het verleden tot een forse afname. De spisula-visserij in het Noordzeegebied is van invloed op de voedselsituatie voor eiders.
 

status: Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel
trek/stand/winter: wintervogel in groot aantal
Trend en aantal: Eidereenden komen voor in geheel Noord-Europa. In Nederland bereikt de eider de zuidgrens van zijn areaal.
Foerageer- en broedbiotoop: Intergetijdenzone, wad, zee Voedsel- en broedbiotoopEen kuiltje of holte, bekleed met plantenmateriaal (zeewier) en veel dons en veertjes.
Voedsel Kokkels en mossels
(informatiebron: www.vogelbescherming.nl