terug naar overzicht vogels
 
  IMG_7465
  IMG_8579
  IMG_8605
 IMG_8555
   Fuut, Great Crested Grebe, Podiceps cristatus

De fuut is een opvallende verschijning in vogelland. Niet alleen vanwege het prachtige verenkleed, de jongen-met-zebrastrepen, de prachtige baltsrituelen of andere interessante gedragingen. Futen zijn vogels die profiteren van de eutrofiŽring van wateren en dat is bijzonder; de meeste ander diersoorten kunnen daar niet tegen. Futen zijn sterk gebonden aan zoete wateren in vooral de lage delen van Nederland, al komen ze ook buiten dit gebied regelmatig voor.
 

status: Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in vrij groot aantal
Trend en aantal: Het aantal futen neemt in het grootste deel van het verspreidingsgebied toe. Dit is nu eens geen goed teken; het betekent dat de voedselrijkdom van het overgrote deel van het zoete oppervlaktewater toeneemt, als gevolg van meststoffen die in het ecosysteem terecht komen. Voedselrijke wateren zijn door de bank genomen minder biodivers dan voedselarmere wateren, gletsjerrivieren uitgezonderd.
Foerageer- en broedbiotoop: Voedselrijke zoete wateren met een ondiepe randzone en drijvende planten vormen een ideale biotoop voor futen. Het drijvende nest wordt gemaakt van waterplanten. Futen duiken vooral naar vis maar vullen dit menu aan met waterinsecten als kokerjuffers. Ook steeds vaker vinden futen nestgelegenheid in vijvers, sloten en kanalen in dorpen en steden, waar ze soms eerder tot broeden komen dan in het buitengebied.
Voedsel Vis, maar ook waterinsecten en kokerjuffers.
(informatiebron: Vogelbescherming)