terug naar overzicht vogels
  IMG_2196
  IMG_2223
  IMG_2226
 IMG_2193
   Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe

Geoorde futen broeden in ondiepe, kleinschalige wateren, waar een drijvend nest van rottende plantenresten gebouwd wordt. Vaak wordt in kolonies gebroed, soms temidden van kokmeeuwen en visdieven. Veel broedplaatsen zijn slechts tijdelijk geschikt, maar nieuwe broedgelegenheid wordt in de regel snel ontdekt en in gebruik genomen. Belangrijke recente broedplaatsen zijn de vennen van Noord-Brabant en Drenthe en in mindere mate duinmeren en ondergelopen weilanden. Het voedsel bestaat vooral uit insekten en andere ongewervelde waterdieren. Buiten het broedseizoen wordt meer vis gegeten.
 

status: Jaarvogel. Schaarse broedvogel; doortrekker in vrij klein aantal, wintervogel in zeer klein aantal
trek/stand/winter: Schaarse broedvogel; doortrekker in vrij klein aantal, wintervogel in zeer klein aantal
Europese verspreiding: Het zwaartepunt van de Europese verspreiding ligt in Oost-Europa. In Oekraine wordt het grootste aantal broedparen gevonden, maar ook Polen, TsjechiŽ en RoemeniŽ herbergen flinke aantallen geoorde futen. De geoorde fuut komt op alle continenten, met uitzondering van AustraliŽ en Antarctica, voor.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop Beken en meren, hoogveen, moeras, plassen, vennen Voedsel- en broedbiotoopDe geoorde fuut duikt in helder water van vennen en meren naar visjes en grotere waterinsecten, zoals libellenlarven.
Voedsel: Kleine vissoorten en waterinsecten (waaronder veel libellenlarven)
(informatiebron: Vogelbescherming)