grote mantelmeeuw_ IMG_8644
  Klik op onderstaande kleine foto's of nummers voor meer foto's, of gebruik deze links:
terug naar Overzicht Alfabetisch   of   terug naar Overzicht Zwemvogels
IMG_8638
IMG_8639

IMG_8644

Grote mantelmeeuw, Larus marinus, Great Black-backed Gull 
 
De grote mantelmeeuw is een kolossale vogel: het is de grootste meeuw ter wereld. Hij komt het meest voor aan de kust van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden. In Nederland is deze reuzenmeeuw ook veel waar te nemen en broedt sinds 1993 jaarlijks ook in Nederland, in toenemend aantal.

Grote meeuw met zwarte vleugels en gele snavel. Is in alles groter dan de kleine mantelmeeuw: een grotere kop, zwaardere snavel, dikkere nek en bredere vleugels. Ook als hij vliegt oogt hij zwaar en stevig. Eveneens te onderscheiden door zijn poten. Die zijn vaal roze en niet geel zoals bij de kleine mantelmeeuw.
Status: Jaarvogel
Trek-Stand-Winter: broedvogel, wegtrekkend, in de winter veel meer noordelijke grote mantelmeeuwen die hier overwinteren.
Trend en Aantal: Het aantal broedparen in Nederland is nog gering, maar neemt toe. Dat past binnen de uitbreiding van het broedgebied, zowel in het Duits-Deense Waddengebied als in West- en Noord-West Frankrijk. Die toename is op het conto te schrijven van afnemende vervolging (de soort werd als predator gezien van andere kustvogel) en toename van broedmogelijkheden op strekdammen. Buiten de broedtijd wordt de vogel de laatste jaren iets minder vaak geteld.
Fourageer en Broedbiotoop: De grote mantelmeeuw broedt vanaf 1993 jaarlijks in ons land, vrijwel altijd in het Wadden- en Deltagebied, maar ook zijn er gevallen bekend uit het IJsselmeergebied. Altijd in de buurt van grote open wateren dus, in zowel zoute als zoete milieus. Hij nestelt op strekdammen, kwelders en schaars begroeide platen, op rustige plekken met een vrij uitzicht. Nederland bevindt zich aan de zuidrand van het vestigingsgebied. Zijn voedsel vindt de grote mantelmeeuw op zee en aan de kust.
Voedsel: Eet alle soorten dierlijk voedsel inclusief water- en zeevogels en ook dode vis, aas, en visafval.
         
(informatiebron: Vogelbescherming)