terug naar overzicht vogels
  IMG_9421
  IMG_9643
  IMG_9651
 IMG_9403
   grote zaagbek, Mergus merganser, Goosander

De grote zaagbek is een broedvogel van brede, langzaam stromende rivieren en meren omgeven door uitgestrekte bossen met oude bomen. In Nederland komt zo'n habitat niet of nauwelijks meer voor en de grote zaagbek broedt dan ook niet in ons land. In de winter kunnen grote zaagbekken echter regelmatig binnen onze grenzen worden aangetroffen. Vooral de mannetjes (lichtroze-met-groene-kop) zijn dan een opvallende verschijning op plassen en rivieren. Zout water wordt gemeden door de grote zaagbek, in tegenstelling tot de nauw verwante middelste zaagbek die zicht graag ophoudt in zeehavens.

status: Jaarvogel
trek/stand/winter: Doortrekker en wintergast in vrij groot aantal; zomergast in uiterst klein aantal
Europese verspreiding: De Europese verspreiding van de grote zaagbek strekt zich uit van het westen en noorden van Groot-BrittanniŽ, IJsland, FennoscandinaviŽ en de Baltische staten, helemaal tot in Rusland.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Beken en meren, moeras, plassen, rivieren Voedsel- en broedbiotoopIn Nederland verblijven grote zaagbekken vooral op grote en middelgrote, zoete, stilstaande wateren. Het IJsselmeer, het Vechtplassengebied en natuurontwikkelingsgebieden langs de grote rivieren zijn belangrijke overwinteringsgebieden.
Voedsel: Vis en (larven van) waterinsecten
(informatiebron: Wikipedia en diverse internet)