terug naar overzicht vogels
  IMG_8621
  IMG_8628
 IMG_8620
   Kokmeeuw, Black-headed Gull , Croicocephalus ridibundus

Het is verbazingwekkend te zien hoe snel en ogenschijnlijk uit het niets een grote groep kokmeeuwen verschijnt wanneer iemand broodkorsten voert aan de eenden. Kokmeeuwen onderhouden dan ook een intensieve sociale communicatie, kenmerkend voor koloniebroeders. In Nederland komen kokmeeuwen in alle provincies voor, maar zijn ze vooral langs de kust erg algemeen. Kokmeeuwen zoeken ook erg graag naar voedsel op afvalstortplaatsen, havens, en andere industrieterreinen. In de winter verliezen de kokmeeuwen hun zwarte kap (kapmeeuw is dan ook een andere, zij het niet-officiële naam van de kokmeeuw) - er rest dan nog slechts een tekening die lijkt op een koptelefoon. De grootste aantallen broeden in de Waddenzee op schorren en slikken, maar ook in het binnenland komt de kokmeeuw voor. In de Peel broeden bijvoorbeeld nog altijd enkele duizenden paren kokmeeuwen.
 

status: Jaarvogel. Zeer talrijke broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal
Trend en aantal: De kokmeeuw komt in geheel Europa voor. De grootste aantallen zijn te vinden aan de kusten van de Noordzee, de Oostzee en de Botnische Golf.
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, duinen, hoogveen, intergetijdenzone, kust, moeras, oevers, park en tuin, plassen, rivieren, strand, vennen, wad, zee. Kokmeeuwen broeden in kolonies op zandplaten langs de kust, op (wadden)eilanden en op vergelijkbare plaatsen langs vennen of plassen. Fouragerend kunnen kokmeeuwen vrijwel overal worden aangetroffen; er is bijna geen plaats, behalve bossen, waar géén kokmeeuwen gezien kan worden. VoedselHoewel kokmeeuwen bijna overal hun voedsel zoeken, zijn plekken met veel menselijke activiteit - en de grote hoeveelheden afval die daarmee gepaard gaan - erg populair. Gelukkig vinden kokmeeuwen ook nog steeds in echte natuurgebieden hun voedsel; het Wad
(informatiebron: Vogelbescherming)