terug naar overzicht vogels
 
IMG_2505
 IMG_2530
   Kolgans, Anser albifrons, Greater White-fronted Goose

De kolgans is een van de algemeenste overwinterende ganzen in Nederland. Als broedvogel is de soort schaars. De typische witte snavelbasis en de dwarse zwarte 'vegen' over de buik maken de soort gemakkelijk herkenbaar. De typische V-vormige vlucht dient om energie te besparen; gebleken is dat vogels bij toerbeurt de leiding nemen. De andere vogels volgen dan in de 'slipstream' van de voorganger, die dus het zwaarste werk doet. Kolganzen eten voornamelijk gras, maar soms ook oogstresten van suikerbieten. In hele natte gebieden eten de ganzen ook graswortels en wilde planten op akkers en akkerranden.
Zwarte dwarsstrepen over de buik en witte bles rond snavel Kleed Bruingrijs verenkleed met een variabele hoeveel zwarte banden op de buik. De witte bles rond de snavel is kenmerkend maar bij jonge vogels is deze bles afwezig. Formaat: 64 - 78 cm. Snavel: roze. Poten: Oranje.
 

status: Jaarvogel. Schaarse broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal
Kolganzen broeden op de Euraziatische toendra's. Een zeer gering aantal heeft Nederland verkozen tot broedgebied.
Trend en aantal: Het aantal broedvogels is sinds 1980 licht toegenomen, tot ongeveer 200 broedparen. Een veel sterkere toename is te zien in het aantal overwinterende kolganzen. Sinds 1970 stijgt dit aantal hoewel de toename sinds medio jaren '90 stagneert tussen de 500.000 en 650.000 vogels.
Foerageer- en broedbiotoop: Akkers, graslanden, intergetijdenzone, moeras, oevers, rivieren, weilanden (uitgestrekt) Voedsel- en broedbiotoopGrazige grasvelden in een waterrijke omgeving, zoals die in het rivierengebied en in Zuidwest-Friesland gevonden kunnen worden, zijn geliefde overwinteringsgebieden. In dezelfde gebieden komen enkele paren kolganzen tot broeden. Enkele kolganzen overzomeren alleen zonder daadwerkelijk een nest te bouwen. Voedsel: Gras, plantendelen.
(informatiebron: Vogelbescherming)