terug naar overzicht vogels
  IMG_1826
  IMG_1872
  IMG_2043
 IMG_1797
   Krak eend, Gadwall, Anas strepera

De krakeend is een typische soort van vrij grote wateren. Krakeenden worden dan ook vooral in de lage delen van Nederland aangetroffen. Krakeenden zijn veel minder algemeen dan de wilde eend, de naaste verwant van de krakeend. Ze houden nogal van wateren met allerlei kunstmatige dammen, taluds en dergelijke; waarschijnlijk vormen de draadalgen en wieren welke op het stenige substraat groeien een geliefde voedselbron. 

status: Jaarvogel. Vrij schaarse broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in groot aantal
Trend en aantal: Krakeenden komen in Europa vooral in de gematigde regio's voor; het uiterste noorden en zuiden behoren dan ook niet tot het verspreidingsgebied.
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, moeras, oevers, plassen, rivieren.
Laaggelegen, open zoetwatergebieden met een ruige, soortenrijke oevervegetatie. Soms wordt ook in brakwatergebieden gebroed. Krakeenden zijn vooral planteneters, maar enig dierlijk voedsel is hen niet vreemd. Het kan zijn dat dit deels 'per ongeluk' wordt gegeten, doordat bijvoorbeeld waterinsecten zich in de vegetatie ophouden.
(informatiebron: Vogelbescherming)