terug naar overzicht vogels
  IMG_3288
  IMG_3341
 IMG_3299
   Krooneend, Red-crested Pochard , Netta rufina

Krooneenden zijn broedvogels van meren en plassen met een riet- of kruidenrijke oever, waarin het nest wordt gebouwd. Een rijke onderwatervegetatie, liefst van kranswieren, is een vereiste, daar deze planten de hoofdmoot van het menu uitmaken. Dierlijk voedsel als slakjes en insecten vormt slechts een aanvulling hierop. Krooneenden zijn oorspronkelijk afkomstig uit AziŽ, waar de soort in ondiepe steppemeren met een rijke onderwatervegetatie leeft. Pas sinds 1942 broeden krooneenden in Nederland. Aangenomen wordt dat het de krooneend naar West-Europa uitweek omdat de kwaliteit van het oorspronkelijke leefgebied sterk afnam. De Nederlandse krooneenden brengen de winter groepsgewijs door op grote open wateren, van het IJsselmeer tot in Zuidwest-Europa.
 

status:

Jaarvogel. Zeer schaarse broedvogel

trek/stand/winter:

doortrekker en wintervogel in zeer klein aantal

Trend en aantal:

Krooneenden zijn te vinden in gematigd en mediteraan Europa. De verspreiding is erg onregelmatig en er is nauwelijks enige consistentie in te ontdekken.

Foerageer- en broedbiotoop:

Moeras, plassen
Voedsel- en broedbiotoop: Vrij ondiepe meren met een rijke kranswiervegetatie. Deze kranswieren zijn het belangrijkste voedsel van de krooneend, dat zo nu en dan wordt aangevuld met kleine slakken en andere waterdieren. Het kan ook zijn dat deze min of meer toevallig gegeten worden, omdat ze zich tussen het kranswier bevinden.VoedselPlantaardig voedsel, hoofdzakelijk kranswieren.

(informatiebron: Vogelbescherming)