terug naar overzicht vogels
 
 IMG_8634
   Noordse Stern, Arctic Tern , Sterna paradisaea

De sterk op de visdief lijkende noordse stern broedt vooral in arctische streken en overwintert in het zuidpoolgebied, vijftien- tot twintigduizend kilometer vliegen van de broedplaats. En in het voorjaar leggen ze die afstand nog een keer af. Per jaar vliegt een noordse stern (alleen al op trek) de wereld rond. Daarmee zijn ze als de kampioenen onder de trekvogels. Nederland is één van de meest zuidelijke broedplaatsen ter wereld. De soort broedt hier vrijwel alleen in de Wadden en de Delta, op schaars en laag begroeide plaatsen, vaak temidden van visdieven en kokmeeuwen. Het voedsel bestaat uit kleine vis en, meer dan bij de visdief, ongewervelden als garnalen en krabbetjes. 
 

status: Zomervogel.
trek/stand/winter: Vrij schaarse broedvogel; doortrekker in vrij groot aantal
Trend en aantal: De noordse stern is een echte arctische vogelsoort, die dan ook vooral te vinden is in noordelijke kuststreken. IJsland is een zeer belangrijk land voor de noordse stern. Schotland en Scandinavië zijn ook belangrijk en de aantallen nemen daar zelfs iets toe. Zuidelijker dan Nederland wordt de noordse stern (in de broedtijd) niet aangetroffen.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Kust, wad, zee
Voedsel- en broedbiotoop: Noordse sterns duiken naar kleine vissen en garnalen in nabij de kust en verder op zee.
(informatiebron: Vogelbescherming)