terug naar overzicht vogels
 
  IMG_0477
  IMG_0585

  IMG_0662
 IMG_0594
   Pijlstaart, Anas acuta

Pijlstaarten zijn sierlijke vogels; de lange hals en staart vallen erg op, vooral ook wanneer de vogels overvliegen. Pijlstaarten broeden langs ondiepe meren in open gebieden. In Nederland is de pijlstaart vooral te gast gedurende milde winters, bij koude trekken pijlstaarten verder naar het zuiden.

status: Uiterst schaarse broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in vrij klein tot vrij groot aantal
Foerageer- en broedbiotoop: Finland is met stip het belangrijkste broedgebied van de pijlstaart in Europa. Verder komt de soort voor in Zweden, op IJsland, in Noorwegen, Wit-Rusland en andere noordelijke landen. Nederland licht precies op de zuidgrens van het areaal van de pijlstaart. Daardoor is de soort bij ons een onregelmatige broeder.
Beken en meren, moeras, oevers, plassen
De Waddenzee, het IJsselmeer en de Delta zijn de belangrijkste Nederlandse gebieden voor pijlstaarten. Voedselplantaardig en dierlijk materiaal dat uit het water wordt gehaald
Bron: www.vogelbescherming.nl