terug naar overzicht vogels
  IMG_1231
  IMG_1248
  IMG_1253
 IMG_1223
   Roodhalsfuut, Podiceps grisegena, Red-necked Grebe

De roodhalsfuut is een zeldzaam familielid van de 'gewone' fuut. Gewoonlijk houden deze kleine futen zich op grotere wateren op. In Nederland is de roodhalsfuut een zeldzame broedvogel, waarvan we niet weten waar de vogels de winter doorbrengen. In het nabije buitenland, bijvoorbeeld het Duitse Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern, nemen de aantallen van de roodhalsfuut flink toe. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de prachtige roodhalsfuut in de toekomst vaker en in groter getale in Nederland zal gaan broeden.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Uiterst schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in zeer klein aantal
Europese verspreiding: De roodhalsfuut heeft een flink verspreidingsgebied, dat zich uitstrekt van West-Europa tot Oost-AziŽ. Binnen dit enorme gebied zijn twee duidelijk verschillende ondersoorten van de roodhalsfuut te onderscheiden. De westelijke vorm is de nominaat Podiceps grisegena grisegena. Dit is de ondersoort die in Nederland leeft. In Europa leven de grootste aantallen roodhalsfuten in de OekraÔne, in Finland, Litouwen en RoemeniŽ. In Nederland liggen de meeste constant bezette broedplaatsen in Drenthe.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Intergetijdenzone, kust, vennen, wad, zee
Voedsel- en broedbiotoop: Roodhalsfuten broeden op zoetwatermeren en riviermeren (brede, langzaam stromende delen in laaglandrivieren). Meestal is er enige plantengroei, maar soms broeden roodhalsfuten in open gebieden. Het drijvende nest wordt gemaakt van rottende waterlanten en oeverplanten.
Voedsel: Waterinsecten en hun larven, waterslakken en andere kleine aquatische ongewervelden
(informatiebron: Vogelbescherming)