terug naar overzicht vogels
  IMG_3460
  IMG_3468
  IMG_3863
 IMG_3697
   Rotgans, Dark-bellied Brent Goose, Branta bernicla

De rotgans dankt zijn naam aan het geluid dat de vogels maken; met de vogels zelf is niets mis. Rotganzen broeden niet in Nederland maar op de barre Siberische toendra's. In de winter komen rotganzen massaal onze kant uit, om in het Waddengebied en de Zeeuwse Delta te overwinteren. Een ander deel van de rotganzen trekt door naar Zuid-Engeland. Nederland is voor de rotgans een zeer belangrijk land. Het merendeel van de wereldpopulatie overwintert hier of tankt bij, om vervolgens de oversteek naar Engeland te maken.
 

status: Trekvogel
trek/stand/winter: wintergast
Trend en aantal: Broedt op arctische eilanden en overwintert aan de kusten van Noordwest-Europa
Foerageer- en broedbiotoop: Gorzen en slikken, graslanden, intergetijdenzone, kust
In Nederland zoeken rotganzen vooral weilanden en akkers op in de directe omgeving van het Waddengebied. Bij laag water zoeken ze hun voedsel op het wad, bij hoog water grazen en rusten de vogels op de weilanden.
Voedsel: Gras, plantendelen
(informatiebron: Vogelbescherming)