terug naar overzicht vogels
  IMG_0060
  IMG_2022
  IMG_2025
 IMG_0058
   Smient, Wigeon, Mareca penelope

 De smient wordt ook wel 'fluiteend' genoemd. Wie wel eens smienten heeft gezien en gehoord weet onmiddellijk waarom. In Nederland is de smient hoofdzakelijk in de winter talrijk aanwezig. Ruim 40% van de Noordwest-Europese populatie overwintert in Nederland. Smienten zijn bijna helemaal vegetarisch, maar de vrouwtjes eten ook grote aantallen muggen. Die leveren meer en betere eiwitten dan planten, iets dat hen in het broedseizoen in goede conditie houdt. In Nederland broeden slechts enkele paartjes smienten.

status: Uiterst schaarse broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintergast in zeer groot aantal
Trend en aantal: De arctische en boreale zone vomen het verspreidingsgebied van de smient; het strekt zich uit van IJsland, via Schotland, naar Noorwegen, Finland en Rusland
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, graslanden, moeras, plassen, rivieren.
Smienten zijn vogels die houden van schone, zoete wateren met een rijke oever- en waterbegroeiing in arctische en boreale streken. VoedselGrassen, waterplanten, graan, zeegras.
(informatiebron: Vogelbescherming)