terug naar overzicht vogels
 
  IMG_8891

  IMG_8893
  IMG_6252
 IMG_6242
   Visdief, Common Tern , Sterna hirundo

Visdieven zijn koloniegewijs broedende vogels van kustgebieden en visrijke wateren in het binnenland. Bij voorkeur wordt gebroed op eilandjes en andere voor grondpredatoren moeilijk bereikbare plaatsen met een vrijwel kale tot grazige bodem. Het voedsel bestaat bij voorkeur uit kleine rondvis, die meestal duikend bemachtigd wordt. Bij gebrek aan rondvis wordt overgeschakeld op kleine platvis, garnalen, kikkervisjes en dergelijke. Onze visdieven overwinteren langs de Westafrikaanse kust, van MauretaniŽ tot Nigeria.
 

status: Zomervogel. Vrij talrijke broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker in groot aantal
Trend en aantal: Visdieven komen voor in het grootste deel van Amerika, AziŽ en Europa van ongeveer de noordpoolcirkel tot aan de kreeftskeerkring. Het het wijdst verspreide lid van de familie der Sternidae.
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, intergetijdenzone, kust, moeras, rivieren Voedsel- en broedbiotoopVisdieven komen hoofdzakelijk voor in kustgebieden, maar ook in hetbinnenland zijn kolonies te vinden. Vooral natuurontwikkelingsgebieden langs de grote rivieren voorzien in geschikte broedgelegenheid voor de visdief. 
(informatiebron: Vogelbescherming)