terug naar overzicht vogels
  IMG_5643
  IMG_7799
 IMG_1734
  

waterhoen, Moorhen, Gallinula chloropus

Het waterhoen is een algemene broedvogel in Nederland. Opvallend is zijn rode snavel met gele punt. Tijdens het zwemmen of lopen is zijn staart omhoog gericht. De witte onderstaartdekveren zijn dan goed zichtbaar. Jonge waterhoentjes (het zijn echte punkers om te zien), volgen deze witte signaalveren. Het waterhoen broedt in alle vochtige biotopen, als kleine sloten en vijvers, ook in dorpen en steden. Met hun typische moerasvogelpoten kunnen ze over drijvende watervegetatie lopen zonder al te diep weg te zakken. Waterhoentjes zoeken elkaar in de wintermaanden op in de buurt van grote vijvers en sloten. Hier moeten ze wel voldoende voedsel en dekking kunnen vinden.
 

status: Jaarvogel. Talrijke broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in groot aantal
Trend en aantal: Waterhoentjes komen in het grootste deel van Europa voor, maar mijden gebieden boven de Poolcirkel. Vooral het voorkomen van voedselrijke wateren met voldoende waterplanten (waarin zich weer waterinsecten ophouden, die tot voedsel dienen) is van belang.
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, moeras, oevers, park en tuin, plassen, rietland en ruigte, vennen
Het waterhoen is een algemene broedvogel van meren, plassen, rivieren, vijvers en sloten met een dichte oevervegetatie, hierbij hebben ze een lichte voorkeur voor voedselrijke wateren. Het waterhoen is een schuwe vogel die zich vooral ophoudt in dichte oevervegetaties. Hierin maken ze ook hun komvormig nest van waterplanten. De lange tenen zorgen er voor dat ze niet wegzakken in de modderige oevers.
Het voedsel bestaat uit waterplanten, grassen, insecten en kikkervisjes.
(informatiebron: Vogelbescherming)