terug naar overzicht vogels
  IMG_0044
  IMG_0049
  IMG_0051
 IMG_0040
   Wintertaling, Teal, Anas crecca

Wintertalingen zijn kleine eenden. Ze leven vooral in open gebieden, met een moerassig karakter. Met de kop onder water zwemmen ze rond om kleine waterdieren en plantaardig materiaal te verzamelen. In de winter verblijven wintertalingen in soms zeer grote groepen in ons land. Als broedvogel gaat het de soort niet voor de wind; de aantallen namen de laatste decennia steeds verder af ten gevolge van verdroging en veranderingen in de leefgebieden.

status: Jaarvogel. Vrij schaarse broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in (vrij) groot aantal
Trend en aantal: De wintertaling is in het holarctisch gebied een algemene broedvogel. Vooral het merenland Finland herbergt enorme aantallen wintertalingen, gevolgd door Zweden en Noorwegen. Over de aantallen in Rusland bestaat onduidelijkheid, maar zeker is dat de soort er in groten getale voorkomt.
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, hoogveen, moeras, oevers, plassen Voedsel- en broedbiotoopWaterrijke gebieden met een welige begroeiing van de oevers vormen het leefgebied van de wintertaling, maar alleen op de voorwaarde dat het er rustig is. Watersport en recreatie in 'wintertalinggebied' hebben onherroepelijk hun weerslag op de soort.VoedselAllerlei dierlijk en plantaardig materiaal. Wintertalingen zoeken grondelend hun voedsel (met kop en schouders onder water zwemmend)
(informatiebron: Vogelbescherming)